-95%
قیمت اصلی ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.
-87%
قیمت اصلی ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۲۵,۰۰۰ تومان است.
-85%
قیمت اصلی ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان است.
-91%
قیمت اصلی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان است.
-84%
قیمت اصلی ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان است.