تیم ما سه نوع خدمات برای پراپ فریم را انجام میدهد

جهت پاس پراپ خدمات خود را انتخاب کنید

پاس پراپ فست اسکلپ بصورت تضمینی 100% و HFT توسط ما

خرید آنلاین

خرید ربات پاس پراپ نرمال متا 4 و متا 5 و بدون HFT  توسط شما

خرید آنلاین

خرید ربات پراپ HFT پاس نامحدود و فول تایم بهمراه آموزش  توسط شما

خرید آنلاین